หัวหน้างาน Performance Management

Job Description

  • จัดทำ ออกแบบ การประเมินผลทดลองงาน
  • จัดทำ ออกแบบ การประเมินผลงานประจำปีของพนักงาน

Profile & Qualifications Required

  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ /บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการประเมินผลงานประจำปีมาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

แบบฟอร์มสมัครงาน