เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ขายตู้ไฟฟ้า)

Job Description

งานด้านบริหารงานขาย

  • ด้านลูกค้า การรักษายอดขาย ฐานลูกค้าเก่าและการสร้างความพึงพอใจหลังการขายเพื่อให้ลูกค้ายังคงซื้อสินค้าของบริษัทและมียอดการสั่งซื้อสม่ำเสมอ
  • ด้านการเสริมสร้างฐานลูกค้าใหม่ กระจายสินค้าให้ถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
  • วางแผนและวิเคราะห์แนวทางของคู่แข่ง
  • ด้านส่งเสริมการขาย เช่น การจัดทำโปรโมชั่นระยะสั้น-ระยะยาว การจัดสัมนาให้ความรู้ทางด้านสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มโอกาสการสั่งซื้อให้มากขึ้น
  • ด้านการรักษายอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้
  • ด้านการจัดทำเอกสารสรุปงานขายแต่ละเดือน เพื่อทราบยอดขายแต่ละเดือนและวิเคราะห์ข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าได้

Profile & Qualifications Required

  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
  • หากมีประสบการณ์และความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

แบบฟอร์มสมัครงาน