Service Manager

Job Description

 • วางแผน พัฒนา และดำเนินการปรับปรุงกระบวนการการทำงานอย่างต่อเนื่อง ในด้านการบริการและต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมดเพื่อเสนอผู้บริหาร
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับศูนย์บริการทั่วประเทศ รวมถึงลูกค้า,ร้านดีลเลอร์ และตัวแทนจำหน่าย
 • วางแผนสต๊อกอะไหล่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการใช้งาน
 • กำหนดนโยบายแนวทางการซ่อม,เคลมสินค้า เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับลูกค้า,ร้านดีลเลอร์ และตัวแทนจำหน่าย
 • สร้างทีมบริการลูกค้าเพื่อให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและแก้ไขปัญหาด้านผลิตภัณฑ์
 • ให้ความรู้ คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า,ร้านดีลเลอร์ และตัวแทนจำหน่าย
 • พัฒนา ประเมินประสิทธิภาพการทำงาน การบริการและการซ่อมแซมให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • ตรวจสอบมาตรฐานร้านค้า ควบคุมงานซ่อมและตรวจเช็คเครื่องมือช่างไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด
 • วัดประสิทธิผลของการบริการและการซ่อมแซมเพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 • ติดตามการบริการหลังการขาย และยกระดับมาตรฐานการบริการให้สูงขึ้น
 • จัดทำรายงานการบริการลูกค้าประจำเดือนเพื่อเสนอผู้บริหาร

Profile & Qualifications Required

 • เพศชายหรือหญิง 27 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์การบริการหรือการซ่อมแซมเครื่องมือช่าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่าง สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่างได้ เนื่องจากเป็นเครื่องมือเฉพาะ
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

แบบฟอร์มสมัครงาน