พนักงานคลังสินค้า (ศาลายา)

Job Description

  • ดูแลและจัดบริเวณที่จัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่ และให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน สะดวกในการค้นหาใช้งาน
  • ตรวจรับสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ที่ได้รับในด้านสภาพการใช้งานและจัดหาที่เก็บไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก และปลอดภัย
  • ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ที่มีการเบิกเพื่อใช้งานถึงการใช้ที่ถูกต้องตรงวัตถุประสงค์ และจำนวนครบถ้วน
  • ควบคุมดูแล บันทึก การรับ-จ่ายสินค้า ตรวจสอบสภาพสินค้า
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Profile & Qualifications Required

  • เพศชาย 18-40 ปี
  • จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า พิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถปฏิบัติงานที่ศาลายาได้
  • มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

แบบฟอร์มสมัครงาน