อบรมการดับเพลิงขั้นต้น

👨‍🚒👩‍🚒 เมื่อวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา แสงชัย กรุ๊ป (ศาลายา) ได้เชิญเจ้าหน้าที่เทศบาลกระทุ่มล้ม จังหวัดนครปฐม มาเป็นวิทยากรอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ในการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีพ.ศ. 2565 🔥🧯

👩‍🚒 หัวข้อการอบรบภาคทฤษฎีในช่วงเช้า 🧯

• ทฤษฏีการเกิดเพลิงไหม้
• การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ
• การป้องกันแหล่งกําเนิดของการติดไฟ
• เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่าง ๆ
• แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
• การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ
• การปฐมพยาบาลและการขนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้น เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

สำหรับช่วงบ่ายนั้น เป็นภาคปฏิบัติที่ให้พนักงานได้ฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงที่ใช้ภายในโรงงานและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 🔥🔥

การอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานทั้งด้านการป้องกันและแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นในโรงงาน พร้อมยังช่วยเพิ่มทักษะ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าทำการระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า 🤝🤝

 

ข่าวสารและบทความแนะนำ