แสงชัยกรุ๊ป ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

แสงชัยกรุ๊ป ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

แสงชัย กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

🌳 ในปี 2023 แสงชัยกรุ๊ปได้จัดกิจกรรม Sangchai Zero Waste เพื่อสนับสนุนการคัดแยกขยะ และจัดการขยะอย่างถูกวิธี และนำขยะที่ได้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล/อัพไซเคิล ลดการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม และได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก(Low Emission Support Scheme: LESS) ขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก

โดยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 421 กิโลกรัมคาร์บอนได้ออกไซด์เทียบเท่า 💚

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ ชาวแสงชัยทุกคนที่ร่วมมือกันแยกขยะพลาสติกในปีที่ผ่านมาค่ะ🙏🏻

ข่าวสารและบทความแนะนำ