Net Zero คืออะไร มีความสำคัญกับโลกของเราอย่างไร?

Net Zero

ส่องความหมายและความสำคัญของ Net Zero

Net Zero หรือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ มีคำนิยามที่หลากหลาย จึงขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

Net Zero หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์คือแนวคิดในการจัดการเพื่อทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์

Net Zero คืออะไร?

การทำให้เกิดความสมดุลย์กันระหว่างปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (เป็นหนึ่งใน แก๊สเรือนกระจก (Greenhouse gases) ซึ่งเป็นแก๊สที่มีอยู่ตามธรรมชาติและไม่เป็นอันตรายหากมีในปริมาณน้อย) และปริมาณการดูดซับ กักเก็บและชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมของมนุษย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมุ่งสู่ Carbon Neutrality และ Net Zero Emission ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมต่าง และการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้น  เรื่อย จนส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน

Net Zero คือ การกำจัดก๊าซเรือนกระจกออกจากบรรยากาศโดยกระบวนการกำจัดคาร์บอน Net Zero จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยจากกิจกรรมของมนุษย์มีภาวะสมดุลกับการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก หรืออาจจะกล่าวได้ว่า การไม่ปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนี้เพิ่มขึ้นไปในชั้นบรรยากาศอีก โดยทำได้ทั้งลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือชดเชยด้วยการกำจัดก๊าซดังกล่าวเท่ากับจำนวนที่ปล่อยออกไปนั่นเอง

การสร้างสมดุลให้กับสภาพภูมิอากาศของโลกด้วยวิธีการจำกัดและกำจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) จะเกิดขึ้นได้เมื่อก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยจากกิจกรรมของมนุษย์มีภาวะสมดุลกับการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก (ลด=ปล่อย) เพราะหากยิ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาเท่าไหร่ เรายิ่งต้องรีบกำจัดออกจากชั้นบรรยากาศให้มากเท่านั้น

ปัจจุบันการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เราสามารถมองเห็นได้ชัดเจนและใกล้ตัวมากที่สุดที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์นั้น คือ การปล่อยเชื้อเพลิงฟอสซิลออกมาจากรถ หรือโรงงานต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้น การลดการปล่อยก๊าซควรเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวเรา เช่น การลดการปล่อยก๊าซจากการเลือกใช้รถสาธารณะแทนการใช้รถส่วนตัว หรือการลดการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดพลังงานฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน เป็นต้น เพราะการใช้พลังงานเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดสภาพวะโลกร้อนทั้งสิ้น และหันไปใช้พลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สุดท้ายนี้หากต้องการบรรลุเป้าของ Net Zero หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ให้ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลให้ได้มากที่สุด เช่น ถ่านหิน น้ำมัน เป็นต้น เพราะการใช้พลังงานเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดสภาพวะโลกร้อนทั้งสิ้น และหันไปใช้พลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสามารถช่วยโลกเราได้อย่างไร?

Concept Zero คือ วิสัยทัศน์และเป้าหมายของ Alfa Laval’s Plate heat exchanger

Concept Zero คืออะไร?

Concept Zero คือ วิสัยทัศน์และเป้าหมายของ Alfa Laval’s Plate heat exchanger จะผลิตเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Plate Heat Exchanger) คาร์บอนเป็นกลางเครื่องแรกของโลกภายในปี 2030 โดยจะเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้เหล็กที่ปราศจากฟอสซิลและวัสดุรีไซเคิลในปะเก็น นอกจากนี้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายอีกด้วย

แสงชัยกรุ๊ป ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Alfa Laval Plate heat exchanger ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยโซลูชั่นต่างๆ เช่น

  • De-Superheat เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอร์ สามารถนำความร้อนกลับมาใช้ประโยชน์หรือเปลี่ยนสภาพใหม่ได้ ซึ่ง De-Superheat คือ การนำความร้อนกลับมาใช้ โดยระบบการทำความเย็นจะมีชุดระบายความร้อน (Condenser) อยู่แล้ว เป็นการนำอุปกรณ์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนไปติดตั้งในตำแหน่งก่อนเข้า Condenser ทำให้ช่วยลดอุณหภูมิของสารทำความเย็นก่อนเข้า Condenser ได้ อีกทั้งยังสามารถนำน้ำที่มีอุณหภูมิปกติหรือของเหลวต่างๆที่ต้องการ นำไปแลกเปลี่ยนความร้อนกับอุปกรณ์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนนี้ ทำให้ได้น้ำหรือของเหลวที่ออกมามีอุณหภูมิสูงขึ้นตามการออกแบบ และสามารถนำน้ำที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นนี้ไปใช้ประโยชน์อุตสาหกรรมต่างๆ ได้ เช่น ล้างคราบไขมัน เป็นต้น
  • Subcool เป็นการทำให้ระบบทำความเย็นทำงานน้อยลง สารทำความเย็นที่ออกจากคอนเดนเซอร์จะมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 30-40 °C โดยประมาณ ซึ่งอุปกรณ์ Subcool นี้ ทำให้อุณหภูมิสารทำความเย็นลดต่ำลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคอมเพรสเซอร์ โดยใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนมาทำให้อุณหภูมิของสารทำความเย็นต่ำลง ส่งผลให้ความสามารถในการทำความเย็น Cooling Capacity สูงขึ้น และทำให้ค่า COP เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้คอมเพรสเซอร์ทำงานน้อยลงอีกด้วย

สรุปได้ว่า เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Alfa Laval Plate heat exchanger) สามารถช่วยอนุรักษ์พลังงาน โดยการ De-Superheat สามารถนำความร้อนกลับมาใช้ประโยชน์หรือเปลี่ยนสภาพใหม่ได้ และ Subcool นี้ ทำให้อุณหภูมิลดต่ำลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคอมเพรสเซอร์รวมถึงการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดการอนุรักษ์พลังงานนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในกิจการแล้ว ยังจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากแหล่งที่ใช้และผลิตพลังงานอีกด้วย

หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (Alfa Laval Plate heat exchangers) สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.alfalaval.co.th และ www.sangchaigroup.com

หรือติดต่อการสั่งซื้อสินค้าเราได้ ที่นี่ หรือ โทร 02-446-5656 ต่อ 3114,3138 หรือ 061-747-1331 หรือ 082-7827258

ข่าวสารและบทความแนะนำ